کد مطلب: 14474 تعداد بازدید: ۲۸۳

پاسخ سوال - 1

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

علم روانشناسی میگوید : " سیاه به معنای (نه) بوده ونقطه مقابل (بله)یعنی سفید است "

بااین نگاه باید گفت :آنکس که در مقابل نامحرم سیاه میپوشد در واقع میخواهد به او"نه"بگوید وآنکس که رنگ سفید،رنگارنگ وجذاب می پوشد راه نگاه ها را به سوی خود بازمیگذارد ودر واقع خواسته یاناخواسته خود را در معرض نگاه های هرزه وآلوده قرار میدهد ووسیله آلودگی وانحراف خود وجامعه رافراهم می کند.

ماکس لوشر متخصص در روانشناسی رنگها معتقداست :"سفید به صفحه خالی می ماند که داستان را باید روی آن نوشت ولی سیاه نقطه پایانیست که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد"

بنابراین زنی که در برابر نامحرم در بیرون از خانه لباس سفید ورنگارنگ می پوشد،از ایمنی کمتری برخوردار است ولی زنی که چادر سیاه می پوشد حداکثر ایمنی را برای خود ایجاد کرده است ونشان می دهد که اینجا نقطه پایان نگاه های نامحرمان است ودر فراسوی این پوشش جایی برای نفوذ نگاه ها ونیت های ناپاک نیست .درجای دیگری در بحث روان شناسی رنگ ها میخوانیم که:"سیاه نشانگر ترک علاقه یا انصراف نهایی بوده...واز تاثیر قوی برهر رنگی که در همان گروه قرار گرفته باشد برخوردار است وخصلت آن رنگ را مورد تاکید واهمیت قرار میدهد"

از این رو کسی که چادر مشکی می پوشد ،می خواهد با رنگ سیاه چادر دائما جلوه ونمای خود را نفی کند وخود را از نگاه های دیگران دور نگه دارد .رنگ مشکی چادر او نشانگر ترک علاقه یا انصراف نهاییست.یعنی چادر مشکی به نگاه های نامحرم می گوید هیچ جایگاهی برای نگاه شما در من وجود ندارد ومن کاملا از شما منصرف وروی گردانم وبه دیگران میگوید که نگاه شما به سوی من جز ضرر برای خودتان ومن حاصل دیگری ندارد.

وقتی رنگ مشکی در کنار رنگ دیگری قرار میگیرد تاثیر آن رنگ را تقویت کرده ،خصلت آن رنگ را مورد تاکید واهمیت قرار می دهد.به عنوان مثال اگر لباس سیاهی در کنار یک پنجره رنگین آویزان باشد،هر بیننده ای که به آنسو بنگرد نگاه او بطرف پنجره جلب خواهد شدوبه لباس توجهی نخواهد کرد.این امر بخاطرآنست که رنگ سیاه لباس خاصیت خود را نفی کرده ودر عوض خاصیت رنگ پنجره را تقویت نموده است.

به همین علت وقتی خانمی چادر مشکی به سر میکند ودر خیابان راه میرود ،ناظری که از دور به او واشیا فراوان رنگی اطراف مثل اتومبیل ها،مغازه ها وغیره(مانند خانمی که با لباس رنگارنگ در اجتماع حاضر شده است)نگاه میکند،بی اختیار اشیا وپوشش رنگی نظر او را به خود جلب کرده ودربسیاری اوقات شخص بیننده اصلا به آن رنگ مشکی توجه نکرده ورد میشود وبانوانی که میخواهند به بهترین نحو عفت وپاکدامنی خودرا حفظ کنند وتیرهای زهر آلود نگاه غیرخودی را دفع کنند ،حجاب برتر یعنی چادر را برگزیده اند.بنابراین بهترین حجاب زنان در بیرون از خانه ودر محیط اجتماع وبطورکلی در برابر نامحرمان چادر مشکی ست که علم روان شناسی نیز آن را تایید میکند.

  

 

(البته یادمون باشه که قرار نیست هر بخشی از دین رو که یه علمی تایید کرد ما اون رو قبول کنیم. چون ممکنه علم ما هنوز اینقدر پیرفت نکرده باشده تا حکمت بعض از دستورات دین رو بفهمه.. پس این دلیل قطعی نمیشه..)

پس به طور کلی در روانشناسی رنگها می خوانیم که"سیاه نمایان گر مرز مطلق است"لذا آنکه سیاه می پوشد،می خواهد نشان دهد که مرزی را ایجاد کرده است.اما اینکه این مرز برای چیست،در موقعیت های مختلف ممکن است متفاوت باشد. گاه لباس سیاه را در ماتم وعزا می پوشند،برای آنکه نشان دهند بین آنها وعزیزانشان فاصله افتاده ومرز زندگی آنها را از هم جدا کرده است ویا برای آنکه نشان دهند در حریم خانه وخانواده ی آنها حادثه ای رخ داده که انجام برخی از کارهای معمولی که سایر خانواده ها انجام می دهند برای آنها میسر نیست.

اما گاهی هم سیاه می پوشند نه برای عزا وماتم ،بلکه برای مشخص کردن مرزها وحریم های اجتماعی وحجاب یک خانم مسلمان یا چادر سیاه از این دسته است.

وقتی که خانمی چادر مشکی به سر میکند وبا وقار ومتانت تمام قدم به عرصه اجتماع میگذارد با این نحوه پوشش میخواهد نشان دهدکه هر کسی حق ندارد به این حریم پاک ومقدس وخصوصی وارد شود.این حریم،حریم حرمت،حیا واحترام است.نه جای هرزگی ،آلودگی وهوسبازی.

در واقع او با حجاب مشکی وچادر سیاه بین خود ومردان نامحرم مرزی عاقلانه ایجادمیکند.اوبا این سیاهی ظاهری اما ریشه دار در درون خود میخواهد نگاه تیز وبرنده ی هرزگی وابتذال را بشکند ونگذارد در حریم عفاف،پاکی ونجابت او نامحرمی وارد شود وحرمت او را از بین ببرد.

لذا چادر مشکی به منزله حرمت واحترام است.مرز ادب،کرامت،حیا وعفت است.مرز آداب است ونشان میدهدکه در این محدوده باید حریم نگه داشت وبه صاحب حرم با دیده احترام وادب نگریست.

از نظر روانی نیز وقتی انسان پارچه سیاهی را می بیند دیگر چندان رغبتی به نگاه کردن پیدا نمیکند وخود به خود نظر برمیگرداند.نگاه به رنگ های روشن چشم را باز رغبت ومشاهده وتمرکز بر دیدن را چند برابر میکند.به عبارت دیگر از دیدگاه روانشناسی رنگ ها،با نگاه به رنگ های تیره به ویژه رنگ سیاه که بی رنگی مطلق است تقریبا تمام رغبت ها از بین می رود.

  

 

یا علی