کد مطلب: 16784 تعداد بازدید: ۳۷۶

زود قضاوت نکنیم...

یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴

جوانی طعنه زد بر سرفه هایش

برادر ترک کن سیگار خود را...

ولی او زیر لب آرام می گفت:

توتون با گاز خردل فرق دارد..!!