کد مطلب: 24418 تعداد بازدید: ۸۹۲۳

آموزش نحو مقدماتی

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
دانلود فیلم آموزشی نحو مقدماتی

نحو مقدماتی

در این مطلب شما می‌توانید آموزش تصویری کتاب نحو مقدماتی (به قلم استاد حمید محمدی) را دریافت نمایید. این آموزش تصویری که شامل ۲۴ جلسه (فیلم آموزشی) به وسیله جدید ترین تکنولوژی‌های آموزشی موجود ضبط و تولید گشته است. 

 

سرفصل‌های کتاب نحو مقدماتی عبارتند از:

  • بخش اول: مقدمه و اقسام اعراب و بناء که عبارتند از تعریف نحو، موضوع نحو، فایده نحو، عامل و معمول، معرب و مبنی، اعراب ظاهری و تقدیری و محلی
  • بخش دوم: اقسام اعراب در فعل که عبارتند از مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم
  • بخش سوم : اقسام اعراب در اسم که عبارتند از فاعل و نائب فاعل،‌مبتدا و خبر، افعال ناقصه، افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، مفعول به، مفعول مطلق و مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، حال، تمییز، مستثنی، منادی، مجرورات، جار و مجرور، تعریف اضافه
  • بخش چهارم : توابع که عبارتند از نعت و تاکید، عطف بیان، عطف نسق، بدل، حروف عامل ( حروف جر، حروف ناصب اسم، حروف ناصب فعل مضارع، حروف جازم فعل مضارع، حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبه به لیس، لای نفی جنس)
  • بخش پنجم: حروف و احکام جمله که عبارتند از:  حروف غیر عامل (حروف عطف، حروف استفهام، حروف تفسیر، حروف تفصیل، حروف تحضیض، حروف تنبیه، حرف ردع و انکار، حروف مفاجاه، حرف تعریف، حرف تحقیق، حروف استقبال، حروف جواب،‌ حروف زائد) ،جمله (جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و جمله هایی که محلی از اعراب ندارند)

 

فیلم آموزشی کتاب «نحو مقدماتی»

1 درس اول مقدمه دانلود
2 درس دوم اقسام بناء و مبنی دانلود
3 درس سوم اعراب ظاهری،تقدیری ومحلی دانلود
4 درس چهارم مضارع مرفوع ومنصوب دانلود
5 درس پنجم مضارع مجزوم دانلود
6 درس ششم مرفوعات 1 دانلود
7 درس هفتم مرفوعات 2 دانلود
8 درس هشتم مرفوعات 3 دانلود
9 درس نهم نواسخ 1-افعال ناقصه دانلود
10 درس دهم نواسخ 2-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس» دانلود
11 درس یازدهم نواسخ 3-حروف مشبه بالفعل/«لا»ی نفی جنس دانلود
12 درس دوازدهم منصوبات 1-مفعول به دانلود
13 درس سیزدهم منصوبات 2-مفعول مطلق ومفعول له دانلود
14 درس چهاردهم منصوبات 3-مفعول فیه و مفعول معه دانلود
15 درس پانزدهم منصوبات 4-حال و تمییز دانلود
16 درس شانزدهم منصوبات 5-مستثنی دانلود
17 درس هفدهم منصوبات 6-منادی دانلود
18 درس هیجدهم مجرورات 1-مجرور به حرف جر دانلود
19 درس نوزدهم مجرورات 2-مجرور به اضافه دانلود
20 درس بیستم توابع 1-نعت و تاکید دانلود
21 درس بیست و یکم توابع 2-عطف نسق،عطف بیان،بدل دانلود
22 درس بیست و دوم حروف 1-حروف عامل دانلود
23 درس بیست وسوم حروف 2-حروف غیر عامل دانلود
24 درس بیست وچهارم اعراب جمله ها دانلود

نوشته های مرتبط