کد مطلب: 24419 تعداد بازدید: ۹۶۳۸

آموزش صرف ساده

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
فیلم آموزشی کتاب صرف ساده

صرف ساده

 

سرفصل‌های کتاب صرف ساده عبارتند از:  تعریف علم صرف, فایده علم صرف, موضوع علم صرف, اقسام کلمه, اشتقاق, حروف زائد و اصلی, أبنیه کلمه, وزن, انواع کلمه, تعریف فعل, اقسام فعل, ماضی معلوم, مضارع معلوم, امر معلوم, ماضی مجهول, مضارع مجهول, امر مجهول, فعل متعدی به حرف جر, مضاعف, معتل, مثال, اجوف, ناقص, لفیف مفروق, لفیف مقرون, مهموز، خصوصیات فعل ماضی, خصوصیات فعل مضارع, مقدمه فعل ثلاثی مزید, باب افعال, باب تفعیل, باب مفاعله, باب افتعال, باب انفعال, باب تفعّل, باب تفاعل, باب اِفعلال, بابا استفعال, باب اِفعیلال, فعل رباعی مجرد, فعل رباعی مزید, فعل منحوت، غیرمتصرف، فعل جامد، اسم فعل, تعریف اسم, قواعد اعلال مخصوص اسم, تعریف مصدر, مصدر اصلی, مصدر میمی, مصدر صناعی, مصدر مجهول, مصدر مرّه و هیئه, مصدر مووّل, اسم مصدر, تعریف جامد و مشتق, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبهه، اسم مبالغه, اسم تفضیل, اسم مکان, اسم زمان, اسم آلت, موصوف و صفت, تعریف مذکر و مونث, علائم تأنیث, اقسام مذکر و مونث, موارد علائم تأنیث, مواردی که مذکر و مونث یکسان میباشد, جواز تذکیر و تأنیث, اسناد فعل به مونث, تعریف متصرف و غیر متصرف, مثنی, جمع مذکر سالم, جمع مونث سالم, جمع مکسر, جمع قله و کثره, جمع بدون مفرد, جمع الجمع, صیغه منتهی الجموع, اسم جمع, اسم جنس جمعی, منسوب, مصغر

 

فیلم آموزشی کتاب «صرف ساده»- بخش اول

شماره جلسه عنوان دانلود
1 مقدمه دانلود
2 مقدمه-اشتقاق-تشخیص حروف اصلی وزاید دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
دانلود بخش سوم
3 وزن دانلود
4 انواع کلمه-ادغام،اعلال,تخفیف همزه_الحاق دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
دانلود بخش سوم
5 تعریف وتقسیم فعل دانلود
6 ماضی معلوم دانلود
7 مضارع معلوم دانلود
8 امر معلوم دانلود
9 ماضی مجهول دانلود
10 فعل متعدی به حرف جر دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
11 مضاعف دانلود
12 مضاعف2 دانلود
13 معتل دانلود
14 معتل 2 دانلود
15 معتل 3 دانلود
16 اجوف دانلود
17 ناقص دانلود
18 لفیف دانلود
19 مهموز دانلود
20 مهموز 2 دانلود
21 خصوصیات فعل ماضی دانلود
22 خصوصیات فعل مضارع دانلود

فیلم آموزشی کتاب «صرف ساده»- بخش دوم

شماره جلسه عنوان دانلود
1 خصوصیات فعل ماضی دانلود
2 خصوصیات فعل مضارع 1 دانلود
3 حصوصیات فعل مضارع 2 دانلود
4 فعل ثلاثی مزید دانلود
5 باب افعال دانلود
6 باب افعال 2 دانلود
7 باب تفعیل دانلود
8 باب مفاعله-باب افتعال 1 دانلود
9 باب افتعال 2 دانلود
10 باب انفعال-باب تفعّل دانلود
11 باب تفاعل-باب افعلال دانلود
12 باب استفعال-باب افعیلال دانلود
13 فعل رباعی دانلود
14 فعل منحوت-فعل غیر منصرف-فعل جامد-اسم فعل دانلود
15 اسم-مقدمه دانلود
16 تقسیمات اسم دانلود
17 قواعد اعلال مخصوص اسم 1 دانلود
18 قواعد اعلال مخصوص اسم 2 دانلود
19 مصدر 1 دانلود
20 مصدر 2 دانلود
21 اسم فاعل دانلود
22 اسم مفعول دانلود
23 صفت مشبهه دانلود

فیلم آموزشی کتاب «صرف ساده»- بخش سوم

شماره جلسه عنوان دانلود فیلم جلسه دانلود ضمیمه
1 اسم مبالغه دانلود دانلود
2 اسم تفضیل دانلود دانلود
3 اسم تفضیل 2 دانلود دانلود
4 اسم مکان و اسم زمان دانلود دانلود
5 اسم آلت دانلود دانلود
6 مذکر و مونث دانلود -
7 علامت های تانیث دانلود دانلود
8 یکسانی تذکیر و تانیث-جواز تذکیر و تانیث دانلود دانلود
9 اسناد فعل به مونث دانلود -
10 مثنی دانلود دانلود
11 جمع مذکر سالم دانلود دانلود
12 جمع مونث سالم دانلود دانلود
13 جمع مونث سالم 2 دانلود دانلود
14 جمع مکسر دانلود دانلود
15 جمع قله و کثره دانلود دانلود
16 جمع الجمع-منتهی الجموع-صیغه ی منتهی الجموع دانلود دانلود
17 منسوب دانلود دانلود
18 منسوب 2 دانلود دانلود
19 مصغر دانلود دانلود
20 مصغر 2 دانلود دانلود
21 مصغر 3 دانلود -

نوشته های مرتبط