کد مطلب: 24843 تعداد بازدید: ۶۱۰

ملی گرایی مصرف در خانواده و تاثیرات اجتماعی آن

چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۷

 ايده آل ترين حالت در مصرف گرايي ملي زماني است كه مصرف كنندگان ملي گرا معتقد باشندمحصولات كشور خودشان از مشابه خارجي بهتر است و خريد كالاهاي داخلي را به مشابه خارجي ترجيح دهند. این اعتقاد اگر در درون ذهن مادر خانواده شکل بگیرد در بهترین حالت میتواند به اصلاح الگوی مصرف خانوار منجر شده و با ارائه سبک جدیدی از زندگی بر روی رونق اتصاد داخلی تاثیر گذار باشد.

ريشه اين اعتقاد ممكن است در برتري واقعي محصولات داخلي نشئت گرفته از تطابق بيشتر محصولات داخلي با ارزش ها و هنجار ها، سليقه ها، عادت ها وفرهنگ مصرف كنندگان باشد. چنانچه مصرف كنندگان ملي گرا به برتري كالاهاي داخلي معتقدنباشند، تعهد اخلاقي به مصرف كالاهاي داخلي براي حمايت از اشتغال و توليد ملي، آنها را به ترجيح خريد محصولات داخلي حتي با كيفيت كمتر، هدايت مي كند؛ به خصوص هنگامي كه خود يا نزديكان آنها، به طور مستقيم با تهديد ورود كالاهاي خارجي مواجه شوند.

در واقع مي توان گفت كه دو حالت حدي براي ملي گرايي مصرفي وجود دارد؛ حالت اول زماني است كه فرهنگ ملي گرايي به شدت در افراد نفوذكرده و آنها را به افرادي تبديل مي كندكه از نيات و نهان ذهن خويش باور دارند كالاي داخلي نسبت به كالاي خارجي برتر است.

ديگر اين است كه افراد با دانش كامل و اشراف بر اينكه كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي خارجي كيفيت كمتري دارند، اما با توجه به بلندنظري و عرق ملي، باز هم كالاهاي داخلي را بر رقباي خارجي ترجيح ميدهند. در این راستا به کمک تبلیغات و رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی که بیشتر وقت مردم را به خود اختصاص می دهد، می توان در این زمینه اقدامات موثری انجام داده و با آموزش غیر مستقیم خانواده ها به خصوص مادران و زنانی که بخش عمده خرید در زمینه خانواده را بر عهده دارند، میتوان این امر را تحقق بخشید.اغلب تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است ، ملي گرايي را عامل بين المللي و در جهت مقابله با ورود كالاها به كشور در نظر گرفته اند.

از سویی دیگر، در راستاي ايجاد انگيزه و ترجيح شهروندان تهراني به خريد كالاهاي ساخت داخل به جاي كالاهاي ساخت خارج، بايد از راهبرد هاي ارتقاي سطح كيفيت كالاهاي توليد داخل؛ اطلاع رساني و تبليغ كالاهاي ساخت داخل؛ بهبود ارزش كالاهاي توليد داخل؛ بهبود فضاي كسب وكار در كشور؛ ترويج فروش اينترنتي كالاهاي داخلي؛ حمايت از توسعه صنايع داراي مزيت نسبي؛ حمايت و ساماندهي شركت هاي داخلي؛ داخلي سازي محصولات خارجي؛ فرهنگ سازي و تبليغ مصرف كالاهايداخلي استفاده كرد.

اجراي این راهبرد ها موجب افزايش تاب آوري اقتصادي؛ بهبود رقابت پذيري ملي؛ بهبود فضاي كسب وكار در كشور ؛ بهبودهمبستگي ملي و توسعه و رشد اقتصادي مي شود.


 

  منابع:

احسان، عبدالرحمن، نظری، محسن، «تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل» مدیریت بازرگانی، 1395، ش3

Wang C.K & Charles, W.L. (1983). The impact of selected environmental forces
upon consumers, Willingness to buy foreign products. Journal of the Academy of Marketing

Science, 11 (2): 71-84

 

نوشته های مرتبط