کد مطلب: 37312 تعداد بازدید: ۷۴۵

مدرسه علمیه الغدیر تهران

چهره استکبار را بزک نکنید!!ا

یکشنبه ۲۶ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵:۳۹
خاطره ای از خانم مرضیه دباغ به مناسبت سالروز فرار شاه از ایران

محمدرضاپهلوی از ترس جانش به مانند کودتای بیست وهشت مرداد که با آرزوی بازگشت به کشورپس از سرکوب و کشتار  مردم،در بیست وششم دی از کشور فرار کرد ولی دیگر بازنگشت واین آرزو هیچگاه محقق نشد!

 

 

روایت مرحومه مرضیه دباغ از رساندن خبر فرار شاه به امام خمینی(ره):

 ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) ﺑﻮﺩﻡ.

ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‌ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ (ﺭﻩ)، ‌ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻳﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ (ﺭﻩ) ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﻗﺎ، ﺷﺎه ﺭﻓﺖ!

ﺑﻪ ﺭﻏﻢ‌ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻦ،‌ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻣﺎﻡ، ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ‌ﺷﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺧُﺐ!
 ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ (ﺭﻩ)‌ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ؛ ﺍﻣﺎ ‌ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﺎﻩ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻳﻢ.

 ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ، ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻳﻢ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

 

 

  

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک نمایید.


امام خامنه ای حفظه الله:

امروز اینها سعى می کنند چهره‌ى خاندان خبیث و منحوس پهلوى را بَزک کنند، آرایش کنند امروز سعى مى‌شود [توسّط ]همان جبهه‌ى مقابل نظام اسلامى. پشتیبانها همان کسانى هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمى که انقلاب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقلاب بشدّت مخالفند. تا کنون موفّق نشدند؛ امید بسته بودند بلکه بتوانند نسل دوّم و سوّم انقلاب را روى‌گردان کنند، نتوانستند.
نسل سوم انقلاب را نتوانستند از انقلاب روى گردان کنند.»